Potato Skin Straws

These crispy potato straws are a delicious way use up potato skin peeling. | In Jennie’s Kitchen